Sık Sorulan Sorular

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,

- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Bir önceki menüdeki şartları sağlayan tüm öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinin https://mevlana.sdu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

Gelen Öğrenci Başvuru Formları

ÖĞRENCİ KATILIM BELGESİ

NİHAİ RAPOR

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

ÖĞRENCİ KABUL BELGESİ

ÖĞRENCİ BURS YÜKÜMLÜLÜĞÜ ANLAŞMASI

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

MEVLANA ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

 

 

Giden Öğrenci Başvuru Formları

1.ADIM ADAYLIK:

* ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGESİ

* TRANSKRİPT (ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN ALINACAK, NOT ORTALAMASI 2.50 ALTI OLANLAR BAŞVURU YAPAMAZLAR)

2.ADIM YABANCI DİL SINAVI:

NOT: YDS YAHUT YÖKDİL SINAV SONUCU DA KABUL EDİLMEKTEDİR. SINAVA ÖNCEDEN GİRMİŞ VE SONUCU OLAN ÖĞRENCİLER İLK ADIMDA BU SONUÇLARINI DA GETİRMELİDİRLER.

 

Gelen Öğretim Elemanı Başvuru Formları

 

 

Giden Öğretim Elemanı Başvuru Formları

 

 

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü'nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

Öğrenci Burslarına İlişkin Karar

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Gelen Öğretim Elemanına İlişkin Karar

A - Adaylık Başvurusu

Mevlana Değişim Programına katılmak isteyen öğrenci "Aday Öğrenci Başvuru Belgesi" ve "Not Çizelgesi (Transkript)" ile Mevlana Değişim Koordinatörlüğüne başvurur. Adaylık başvurusu sonrası süreçlerde izlenen yol ve sıralama Şekil 1' de ifade edilmiştir.


Şekil 1

Gerekli Belgeler

1- Aday Öğrenci Başvuru Belgesi

2- Not Çizelgesi (Transkript)

 

B - Kabul Edilen Öğrencilerin Duyurulması ve Sonrasında İzlenecek Yol

Değişim programına kabul edilen öğrenciler mevlana.sdu.edu.tr adresinden duyurulur. Öğrencilerin bu süreçte izleyecek oldukları yol Şekil 2'de ifade edilmiştir.

Şekil 2

Kabul edilen öğrencilerin aşağıkdaki listede yer alan form ve belgeleri eksiksiz bir şekilde Koordinatörlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Gerekli Belgeler

1- Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

2- Öğrenim Protokolü (Güz ve Bahar Dönemleri için 4'er adet)

3- Not Çizelgesi/Transkript (2 Adet)

4- Fotoğraf (4 Adet)

5- Öğrenci Kabul Belgesi ( Kabul Eden Kurumdan/Üniversiteden alınacak)

6- Öğrenci Bilgi Formu

7- Öğrenci Sözleşmesi

8- Pasaport ve Vize Fotokopisi

9- Halkbank SDÜ Şubesine ait Hesap Numarası (IBAN)

 

Notlar : 

1- Öğrenci Kabul Belgesi geldikten sonra Vize işlemlerinize başlayabilirsiniz.

2- Belgelerinizi tamamlayıp, teslim ettikten sonra uçak biletinizi alabilirsiniz.